Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

 

Kolejni uczniowie opuścili mury naszej szkoły

 

W piątek, 18 czerwca 2010 roku, o godzinie 15.00 przed budynkiem szkoły uroczyście żegnaliśmy tegorocznych absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Szkół Policealnych.

Program uroczystości obejmował powitanie wszystkich gości, nauczycieli oraz tegorocznych absolwentów przez Dyrektora Szkoły, p. Zbigniewa Piotrowskiego.  Pan Dyrektor podziękował uczniom za całoroczny trud i osiągnięte sukcesy. Pani Dyrektor, p. Anita Murawska-Czapla życzyła im też wielu sukcesów na dalszej drodze życiowej.  

Po przemówieniach nastąpiło uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły przez Dyrekcję Szkoły i Wychowawców poszczególnych klas. Wyróżniających się absolwentów uhonorowano nagrodami książkowymi i dyplomami. Były kwiaty, pamiątkowe fotografie oraz podziękowania skierowane do dyrekcji oraz nauczycieli.


Na twarzach absolwentów można było zauważyć radość z otrzymania świadectwa ukończenia szkoły, ale także smutek z powodu rozstania. Wierzymy jednak, iż będziecie do nas wracać wspomnieniami, a część z Was może jeszcze podejmie w naszej szkole kolejne wyzwanie edukacyjne.18.06.10 2.JPG18.06.10 3.JPG18.06.10 4.JPG