plakat

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla uczniów, słuchaczy oraz opiekunów prawnych

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

 

informuję, że:

 

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.

 2.  

 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.

 4.  

 5. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez szkołę w następujących celach: obsługi procesu rekrutacji, realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły, udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 6.  

 7. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. f ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.).

 8.  

 9. Dane osobowe uczniów/słuchaczy/rodziców będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.

 10.  

 11. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 12.  

 13. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: żądania od administratora dostępu do treści danych, prawo do ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 14.  

 15. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 16.  

 17. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.