Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

Zespół Szkół w Gronowie zaprasza 19 maja 2018 roku na WIOSNĘ W GRONOWIE połączoną z:

 

"Powiatową akademią swojskich smaków wraz ze zlotem ciągników rolniczych" realizowanym przy współfinansowaniu budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego

 

Program FESTYNU 13.00 – 24.00

 

10.00 – turniej drużyn podwórkowych piłki nożnej o Puchar Starosty Toruńskiego

13.00 –  rozpoczęcie Festynu

15.00 – uroczyste otwarcie Festynu

13.00 –  17.30 konkurs kulinarny „Powiatowa akademia swojskich smaków”

13.00 –  17.30 zlot ciągników rolniczych

W programie m.in.:

•    występy uczniów ze Szkół Podstawowych z Lubicza Górnego, Gronowa, Turzna

•    występ zespołu The Gronowo PowerBand

•    występ Orkiestry Dętej z Gminy Zławieś Wielka

•    pokaz kuchni molekularnej

•    pokaz kickboxingu wielokrotnego mistrza Polski, Europy i świata Kacpra Dąbrowskiego

•    prezentacja oferty edukacyjnej Zespołu Szkół, CKU w Gronowie

•    liczne konkursy i atrakcje dla dzieci, wesołe miasteczko

•    ogródki piwne i punkty gastronomiczne

•    pokazy i wystawy m.in. sprzętu wojskowego, maszyn rolniczych

18.00 – rozstrzygnięcie konkursu „Powiatowa akademia swojskich smaków” oraz wręczenie nagród dla wyróżnionych ciągników rolniczych

16.00 – 19.00 występ zespołów: PETRUS, PLAYER, SKY

19.00 – występ gwiazdy wieczoru ETNY

20.00 – 22.00 występ zespołów: PETRUS, PLAYER, SKY

22.00 – 24.00 DJ

 

Do udziału zapraszamy działające na terenie powiatu Koła Gospodyń Wiejskich, przedsiębiorców lokalnych, rolników, właścicieli i użytkowników ciągników rolniczych oraz szkoły.  Więcej informacji wkrótce.

 

Formularz zgłoszeniowy na zlot ciągników

Karta zgłoszeniowa i regulamin "Powiatowej Akademii swojskich smaków".

 

 

HERB 2.png

bannerBO.jpg