plakat

Trwa nabór na nowe edycje kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

Informacja na temat procesu rekrutacji - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Prowadzimy kursy w następujących zawodach:

technik rolnik - dwie kwalifikacje:

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - dwie kwalifikacje:

technik agrobiznesu - dwie kwalifikacje:

technik pojazdów samochodowych - dwie kwalifikacje:

technik żywienia i usług gastronomicznych - dwie kwalifikacje:

opiekun medyczny - jedna kwalifikacja:

technik usług kosmetycznych - dwie kwalifikacje:

technik logistyk - (dla osób dorosłych z wykształceniem co najmniej gimnazjalnym) - dwie kwalifikacje:

technik handlowiec - dwie kwalifikacja:

technik ekonomista - dwie kwalifikacje:

technik usług fryzierskich - dwie kwalifikacje:

technik orgaznizacji reklamy - dwie kwalifikacje:

technik administracji - jedna kwalifikacja:

technik transportu drogowego - dwie kwalifikacje:

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - dwie kwalifikacje:

technik elektronik - dwie kwalifikacje:

technik informatyk - dwie kwalifikacje:

mechanik motocyklowy - jedna kwalifikacja:

technik hodowca koni - dwie kwalifikacje:

florysta - jedna kwalifikacje:

kelner - dwie kwalifikacje:

technik hotelarstwa - dwie kwalifikacje:

technik ochrony fizycznej osób i mienia - jedna kwalifikacja:

opiekunka środowiskowa - jedna kwalifikacja:

opiekun w domu pomocy społecznej - jedna kwalifikacja:

asystent osoby niepełnosprawnej (wymagane wykształcenie: średnie) - jedna kwalifikacja:

Magazynier - logistyk - jedna kwalifikacja:

 

Kurs może rozpocząć się w również w trakcie roku szkolnego po zebraniu grupy przynajmniej 20 osób.

 


Pytania i odpowiedzi:

Co to jest Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ)?

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest formą zastępującą dotychczasowe kształcenie dorosłych w szkołach policealnych (tylko nieliczne zawody mogą być nadal kształcone w formie szkoły policealnej).

 

Kto może uczestniczyć w KKZ?

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (gimnazjum, szkoła podstawowa/zawodowa).

Nowa forma kształcenia zawodowego dla dorosłych w formie KKZ, które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie obowiązuje od 1 września 2012 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

KKZ to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Kwalifikacyjny kurs zawodowy  uwzględnia w programie nauczania wszystkie wskazane w podstawie programowej kształcenia w zawodach komponenty właściwe dla danej kwalifikacji.

 

Co daje ukończenie KKZ?

Osoba, która uzyskała zaliczenie KKZ, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. W przypadku, gdy dana kwalifikacja wyodrębniona została w więcej niż jednym zawodzie w zaświadczeniu będą wymienione wszystkie zawody, w których ta kwalifikacja występuje.

Ukończenie KKZ umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

 

 


Pliki:

AU.68
AU.61
MS.04
EE.09
RL.03
EE.08
MG.42
MG.03
AU.62
RL.16
AU.22