Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

Ogłoszenia

Stacja Kontroli Pojazdów nieczynna. więcej>>>
Uprzejmie informujemy, że w dniach 13.11 - 15.11.2018r. Stacja Kontroli Pojazdów przy Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy....
Konsultacje dla rodziców więcej>>>
Dyrektor Zespołu Szkół, CKU w Gronowie mgr Zbigniew Piotrowski zaprasza Rodziców/Opiekunów Prawnych uczniów na spotkania konsultacyjne z nauczycielami, które odbędą się w piątek, 26 października 2018 r. Dyżur pełnią wszyscy nauczyciele w godzinach od...
Nowy plan w szkołach dla dorosłych i na KKZ więcej>>>
Informujemy, że do 20 października 2018 r. obowiązuje nowy plan w szkołach dla dorosłych i na KKZ....
Godziny pracy sekretariatu uczniowskiego w dniu 16.10.2018 r. więcej>>>
Uprzejmie informujemy, że sekretariat uczniowski w dniu 16.10.2018 r. (wtorek) będzie czynny w godzinach 07.00 - 15.00....
13.10.2018 r. - sekretariat uczniowski nieczynny więcej>>>
Uprzejmie informujemy, że sekretariat uczniowski w dniu 13.10.2018 r. (sobota) będzie nieczynny....
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018-2019 więcej>>>
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 Informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września 2018 r. o godzinie 9.00. W tym dniu zaplanowane są spotkania uczniów z Wychowawcami klas poświęcone omówieniu organizacji pracy w nowym roku...
Pierwsze zajęcia w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na KKZ więcej>>>
Pierwsze zajęcia dla : - sem. III i V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych odbędą się 08-09.09.2018 r. - uczestników KKZ (trwające kursy) odbędą się 15-16.09.2018 r. - uczestników KKZ (nowy kurs od września 2018 - kwalifikacja RL.03) odbędą się 22.09.2018...
Godziny pracy sekretariatu uczniowskiego w dniach 16.07. - 31.08.2018 r. więcej>>>
Sekretariat uczniowski w okresie 16.07. - 31.08.2018 r. jest czynny w godzinach 07.00 - 15.00...