Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

Trwa nabór na nowe edycje kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

Informacja na temat procesu rekrutacji - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Prowadzimy kursy w następujących zawodach:

technik rolnik - dwie kwalifikacje:

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - dwie kwalifikacje:

technik agrobiznesu - dwie kwalifikacje:

technik pojazdów samochodowych - dwie kwalifikacje:

technik żywienia i usług gastronomicznych - dwie kwalifikacje:

opiekun medyczny - jedna kwalifikacja:

technik usług kosmetycznych - dwie kwalifikacje:

technik logistyk - (dla osób dorosłych z wykształceniem co najmniej gimnazjalnym) - dwie kwalifikacje:

technik handlowiec - dwie kwalifikacja:

technik ekonomista - dwie kwalifikacje:

technik usług fryzierskich - dwie kwalifikacje:

technik orgaznizacji reklamy - dwie kwalifikacje:

technik administracji - jedna kwalifikacja:

technik transportu drogowego - dwie kwalifikacje:

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - dwie kwalifikacje:

technik elektronik - dwie kwalifikacje:

technik informatyk - dwie kwalifikacje:

mechanik motocyklowy - jedna kwalifikacja:

technik hodowca koni - dwie kwalifikacje:

florysta - jedna kwalifikacje:

kelner - dwie kwalifikacje:

technik hotelarstwa - dwie kwalifikacje:

technik ochrony fizycznej osób i mienia - jedna kwalifikacja:

opiekunka środowiskowa - jedna kwalifikacja:

opiekun w domu pomocy społecznej - jedna kwalifikacja:

asystent osoby niepełnosprawnej (wymagane wykształcenie: średnie) - jedna kwalifikacja:

Magazynier - logistyk - jedna kwalifikacja:

 

Kurs może rozpocząć się w również w trakcie roku szkolnego po zebraniu grupy przynajmniej 20 osób.

 


Pytania i odpowiedzi:

Co to jest Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ)?

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest formą zastępującą dotychczasowe kształcenie dorosłych w szkołach policealnych (tylko nieliczne zawody mogą być nadal kształcone w formie szkoły policealnej).

 

Kto może uczestniczyć w KKZ?

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (gimnazjum, szkoła podstawowa/zawodowa).

Nowa forma kształcenia zawodowego dla dorosłych w formie KKZ, które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie obowiązuje od 1 września 2012 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

KKZ to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Kwalifikacyjny kurs zawodowy  uwzględnia w programie nauczania wszystkie wskazane w podstawie programowej kształcenia w zawodach komponenty właściwe dla danej kwalifikacji.

 

Co daje ukończenie KKZ?

Osoba, która uzyskała zaliczenie KKZ, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. W przypadku, gdy dana kwalifikacja wyodrębniona została w więcej niż jednym zawodzie w zaświadczeniu będą wymienione wszystkie zawody, w których ta kwalifikacja występuje.

Ukończenie KKZ umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

 

 


Pliki:

AU.22
EE.08
RL.16
MS.04
RL.03
MG.03
MG.42
AU.68
AU.62
EE.09
AU.61